AveXis, SMA GEN TERAPİ AVXS-101’DEN FDA’YA BLA SUNDU

 

Sevgili üyeler ve arkadaşlar,
.
Gen nakli AVXS-101 için onay talebi üzerine sunulan bilgiler olarak birkaç açıklama ve duyurudan sizlerin bilgisine bu yazıyı toparladım ve sonunda da kendi yorumumu ekledim.
.

AveXis, SMA Gene Therapy AVXS-101’den FDA’ya BLA Sundu
.
(BLA), yani, bir Biyoloji Lisansı Başvurusu sunmuş olunuyor. Bu, ABD’de bir biyolojik ürünün pazarlanması için FDA’ya bir taleptir.https://strongly.mda.org/avexis-submits-bla-for-sma-gene-t…/ Avrupa Birliği ve Japonya’da da benzer başvurular yapıldı.
.
Tek seferlik (veya, IV doza kadar da olabilir mi ? Ara ara bu bilgi de var) doz ile, eksik veya kusurlu SMN1 genini SMN proteini yapan fonksiyonel bir kopya ile değiştirerek (hastalık yapmayan bir virüse yükleyerek motor nöronun içine ulaştırılarak) motor nöron fonksiyonunu ve hayatta kalmayı geliştirir. Denemeler, 5 yaşına kadar olan hastalarda intratekal iletim (omuriliğe enjeksiyon) testi de dahil olmak üzere devam etmektedir.
.
AveXis ‘BLA, başvurusu, intravenöz (damardan kana enjeksiyon) yoluyla SMA tip 1 olan bebeklere AVXS-101 uygulanan denemelerden elde edilen verilere odaklanılmıştır.
.
Ayrıca, SMA Tip 2’deki (STRONG) AVXS-101 çalışması da devam etmektedir ve bu çalışmadan elde edilen veriler, 18 yaşına kadar olan çocuklarda planlanan çalışma için nihai çalışma tasarımının belirlenmesine yardımcı olacaktır.
.
BAŞLANGIÇ deneyinde, ZOLGENSMA ile infüze edilen 15 hastanın tümü 24 ay kalıcı ventilasyona gerek duymadan yaşamaktaydı. ZOLGENSMA dozunu alan hastaların yüzde doksan ikisi (11/12),> S5 Tip 1’in doğal tarihinde hiç bir kilometre taşı elde edilemeyen> = 5 saniye boyunca yardımsız kalabiliyordu. Doğal olarak, yüzde 90’dan fazla SMA Tip 1 li tedavi edilmeyen hastalar, 24 aylıkken ölecek veya kalıcı ventilasyon gerekecekti.
.
Tedavi edilmeyen hastalarla karşılaştırıldığında ZOLGENSMA ile infüze edilen hastalarda genel sağ kalım da ve klinik olarak anlamlı bir artış olduğunu göstermektedir. İnfüzyondan sonraki iki yılda, hiçbir hasta ölümü bildirilmemiştir. Tüm hastalar trakeostomi olmaksızın solunum sıkıntısıyla yatışlardan ya da kalıcı havalandırma ihtiyacından kurtuldu.
.
Beslenme kazanımları da gözlendi. Yedi hastaya ZOLGENSMA infüzyonu öncesinde enteral ( besinin (gastro-intestinal sisteme verilmesi) beslenme verilmedi. Bu 7 hastadan birinde skolyoz cerrahisinden zor bir iyileşme sonrasında yara iyileşmesine yardımcı olmak için ZOLGENSMA infüzyonu sonrası beslenme desteği vardı ancak aynı zamanda oral yoldan
besleniyordu.
.
ZOLGENSMA infüzyonu öncesinde enteral beslenen 5 hastanın dördü, çalışmanın sonunda oral yoldan beslenebildi. Bebek Nöromüsküler Bozuklukları Testinde (CHOP-INTEND), başlangıçtaki ortalama artışları, sırasıyla; 9.8 puan (n = 12, P <0.001) ve 15.4 puan (n = 12, P <0.001) idi.
.
ZOLGENSMA ile infüze edilen hastalarda motor fonksiyon iyileştirmeleri zamanla sürdürüldü. On iki (% 91.7) hastasının on bir tanesi, 24 aylık çalışma döneminde bir> = 50 CHOP-INTEND elde etti. Böylece, erken müdahale doz yanıtını olumlu yönde etkiliyor
görünmektedir.
.
Genel klinik uygulamada, 6 aylık veya daha büyük yaşta tedavi edilmemiş SMA Tip 1 çocukları, CHOP-INTEND’ de 40 puanı aşamamaktadır. Ayrıca, ortalama 10’luk bir düşüş de olmaktadır.
.
İnfüzyon sonrası 24 aylık takipte 11 hasta (% 91.7) kafalarını dik olarak> 3 saniye tutabildiler ve> = 5 saniye boyunca desteksiz olarak oturdular, 10 hasta (% 83.3) > = 10 saniye için destek, 9 hasta (% 75.0)> 30 saniye boyunca desteksiz olarak oturabiliyordu ve (% 16.7) tek başına ayakta durabiliyor, yardımla yürüyebiliyor ve yalnız yürüyebiliyordu.
.
Bu çalışmanın devam eden gözlemsel uzun süreli izleminde gönüllü olarak kayıtlı olan hastaların, bazı ek motor kilometre taşları elde ederek, gelişimsel motor kilometre taşlarını – infüzyondan dört yıl sonra da dahil olmak üzere – korumuşlardır. Dört hasta,> 30 saniye için yardımsız olarak iki hasta destekle ayakta durabiliyordu.
.
ZOLGENSMA klinik çalışmasında en sık görülen yan etki, karaciğer enzimlerinin yükselmesiydi.
.
FDA bu başvuruyu kabul edip etmeyeceğini 60 güne kadar karar verecektir. Başvuru kabul edilirse, AVXS-101’in onaylanıp onaylanmayacağına karar verilmesi ise altı ay sürecektir.
.
Avrupa’da benzer şekilde, Avrupa İlaç Ajansı AVXS-101 için Pazarlama Yetkilendirmesi Uygulamasını (EMA) değerlendirmektedir ve önümüzdeki birkaç hafta içinde kabul edilebilirliğini belirleyecektir. Kabul edilirse, Avrupa İlaç Ajansı EMA incelemek ve AVXS-101’in onaylanıp onaylanmayacağına karar vermek için yedi ay sürecektir. Bu, Avrupa’da da AVXS-101’in 2019 ortasındaki olası onayını sağlar.
.
https://www.novartis.com/…/novartis-announces-fda-filing-ac…
.
Yorumum ise;
Hastalarda bu uygulamanın işliyor olduğu gözle görülür ise ( çünkü, görüldüğü kadarıyla bu yönteminde hastalığın uzun süre ağır seyretmeyen hastalara hitap ettiği anlaşılsa da, diğer yöntemlerde olan dışarıdan müdahale yerine işlevsel gen ile yapının düzeltilmesi SMA lılar için devrin niteliğindedir , gen naklinin biyolojik yapımıza SMN üretebilir bir eklemeyle ilk gen nakli olarak tıpta bir çığır açabileceği anlamındadır. Sonrasında da, diğer genetik olan nöro-müsküler ve diğer genetik hastalıklara uygulamaya dönüştürülmesiyle tıp ve ilaç camiasında önemli durumlara yol açacak bir çalışma olarak da dünyayı ilgilendirecek bir durum gelişecektir. Bu gelecekteki gelişmelere yönelik aklımızın ermeyeceği şeyler de yaşanabileceğinden hepimizin sakin olup doğru bilgiyi asıl ülkemizde birkaç güvenebileceğimiz uzmandan ve dolayısıyla SMA GRUBU muzdan alabiliriz. .
.
Uygulamanın sağlık sistemimizin genetik hastalığı olan hastalar için tanı, tedavi, bakım ve ilgili maliyetleri nasıl yöneteceğini yeniden düşünmeyi gerektirecektir diyor uygulayan ekip.. Bu nedenle ülkenin tıbbi ve bakım donanımı ile yeterince verim alınabilmesi için, işin en önemli destek yanıdır. Ama maalesef ki ülkemiz; sağlık sistemi-doğru bilgi edinebilme sıkıntısı-hasta ve ailelerin gerekli doğru taleplerde bulunamama eksikliği ile dezavantajlı durumdadır.
.
Saygı ve sevgilerimle…

STRONGLY.MDA.ORG
This week, AveXis, a Novartis company, reported that it has submitted a Biologics License Application (BLA) to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) requesting approval of AVXS-101 to treat infants with spinal muscular atrophy (SMA) type 1. AveXis is also submitting regulatory applications for…